vi-VN
dd/MM/yyyy

Optoma

Loading ring icon

Chính sách bảo mật

Optoma tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này đề cập đến cơ sở chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, sẽ được chúng tôi xử lý như thế nào và cũng sẽ thông báo cho bạn về quyền riêng tư của bạn và cách pháp luật bảo vệ bạn.

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp bao gồm, nhưng không giới hạn ở, cung cấp các sản phẩm âm thanh và hình ảnh. Chính sách bảo mật này liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn là khách hàng của chúng tôi hoặc là khách hàng tiềm năng (dù là cá nhân/người tiêu dùng hay người đại diện có thẩm quyền của một doanh nghiệp) hoặc là bên thứ ba tương tác với chúng tôi (bao gồm cả việc truy cập website của chúng tôi).

1. Chúng tôi là ai

Công ty Optoma là người điều khiển dữ liệu và chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn (gọi chung là “Optoma”, “chúng tôi”, “chúng ta” hoặc “của chúng ta” trong chính sách bảo mật này)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, bao gồm bất kỳ yêu cầu nào để thực hiện quyền lợi pháp lý của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo chi tiết được đề ra dưới đây.

Thông tin liên hệ

Chi tiết của chúng tôi là:

Tên đầy đủ của thực thể pháp lý: Công ty Optoma

Địa chỉ bưu điện: 12F., Số 213, Đường Beixin, Khu Xindian, Thành phố New Taipei, Đài Loan 231

Số điện thoại: +886 2 8911 8600

Thay đổi chính sách bảo mật và nghĩa vụ thông báo cho chúng tôi về các thay đổi

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi thực hiện đối với chính sách bảo mật trong tương lai sẽ được đăng tải trên website của chúng tôi.

Điều quan trọng là dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn phải chính xác và hiện hành. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu dữ liệu cá nhân của bạn thay đổi trong quan hệ của bạn với chúng tôi.

2. Dữ liệu mà chúng tôi thu thập về bạn

Dữ liệu cá nhân, hoặc thông tin cá nhân, có nghija là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân mà từ đó người đó có thể được xác định. Nó không bao gồm dữ liệu mà danh tính đã bị loại bỏ (dữ liệu vô danh).

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và chuyển giao các loại dữ liệu cá nhân khác nhau về bạn tùy thuộc vào bản chất của các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp và những gì chúng tôi được hợp đồng thực hiện cho bạn hoặc doanh nghiệp mà bạn đại diện. Chúng tôi đã nhóm các loại dữ liệu cá nhân như sau:

 • Dữ liệu Danh tính bao gồm tên đầu tiên, họ, tên người dùng, tài khoản mạng xã hội, giới tính (tùy chọn), ngày sinh (tùy chọn), ảnh hoặc video (tùy chọn) hoặc nhận dạng tương tự và danh hiệu.
 • Dữ liệu Liên lạc bao gồm địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại.
 • Dữ liệu Tài chính bao gồm chi tiết tài khoản ngân hàng và thẻ thanh toán.
 • Dữ liệu Giao dịch bao gồm chi tiết về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đã mua từ chúng tôi.
 • Dữ liệu Kỹ thuật bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), dữ liệu đăng nhập của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, thiết lập múi giờ và vị trí, các loại và phiên bản plugin trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng và công nghệ khác trên các thiết bị bạn sử dụng để truy cập vào website của chúng tôi.
 • Dữ liệu Sử dụng bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng website và sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 • Dữ liệu Tiếp thị và Giao tiếp bao gồm sở thích của bạn trong việc nhận tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba và sở thích giao tiếp của bạn.
 • Dữ liệu lịch Google bao gồm sở thích của bạn trong việc nhận tiếp thị từ chúng tôi và các bên thứ ba và sở thích giao tiếp của bạn.

Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ Dữ liệu Tổng hợp như dữ liệu thống kê hoặc dân số cho bất kỳ mục đích nào. Dữ liệu Tổng hợp có thể được phái sinh từ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng không được coi là dữ liệu cá nhân theo luật pháp vì dữ liệu này không trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ danh tính của bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể tổng hợp Dữ liệu Sử dụng của bạn để tính toán tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập vào một tính năng trang web cụ thể. Tuy nhiên, nếu chúng tôi kết hợp hoặc kết nối Dữ liệu Tổng hợp với dữ liệu cá nhân của bạn sao cho nó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định danh tính của bạn, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu kết hợp như dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng theo chính sách bảo mật này.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt nào về bạn (bao gồm chi tiết về chủng tộc hoặc dân tộc của bạn, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học, khuynh hướng tình dục, ý kiến ​​chính trị, thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe và dữ liệu di truyền và sinh trắc học của bạn). Chúng tôi cũng không thu thập bất kỳ thông tin nào về hình sự và tội phạm.

Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cùng với trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến trẻ em. Có thể chúng tôi sẽ nhận được thông tin liên quan đến trẻ em do gian lận hoặc lừa đảo của bên thứ ba. Nếu chúng tôi được thông báo về điều này, ngay sau khi chúng tôi xác minh thông tin, chúng tôi sẽ, theo yêu cầu của pháp luật, ngay lập tức thu thập sự đồng ý của cha mẹ thích hợp để sử dụng thông tin đó hoặc nếu chúng tôi không thể thu thập được sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ xóa thông tin khỏi máy chủ của mình. Nếu bạn muốn thông báo cho chúng tôi về việc nhận được thông tin liên quan đến trẻ em, vui lòng làm như vậy bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn không cung cấp dữ liệu cá nhân

Nơi chúng tôi cần thu thập dữ liệu cá nhân theo luật hoặc theo các điều khoản của hợp đồng mà chúng tôi có với bạn hoặc doanh nghiệp mà bạn đại diện và bạn không cung cấp dữ liệu đó khi được yêu cầu, chúng tôi có thể không thể thực hiện hợp đồng mà chúng tôi có hoặc đang cố gắng ký kết với bạn hoặc doanh nghiệp có liên quan (tùy từng trường hợp). Trong trường hợp này, chúng tôi có thể phải hủy các sản phẩm và/hoặc dịch vụ nhưng chúng tôi sẽ thông báo cho bạn hoặc doanh nghiệp của bạn (tùy theo từng trường hợp) nếu đây là trường hợp vào thời điểm đó.

3. Làm thế nào dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập?

Chúng tôi sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập dữ liệu từ và về bạn bao gồm thông qua:

 • Tương tác trực tiếp. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Danh tính và Liên lạc của bạn bằng cách điền vào các mẫu đơn trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các phương tiện liên lạc khác như thư từ, điện thoại, email, mạng xã hội hoặc các phương tiện khác. Điều này bao gồm dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn:

 • thực hiện một yêu cầu về sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi;

 • đăng ký các ấn phẩm của chúng tôi;

 • yêu cầu gửi tiếp thị cho bạn; hoặc

 • gửi phản hồi cho chúng tôi về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

 • Công nghệ tự động hoặc tương tác. Khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập Dữ liệu Kỹ thuật về thiết bị, hành động và mô hình duyệt của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân này bằng cách sử dụng cookie, nhật ký máy chủ và các công nghệ tương tự khác. Vui lòng xem chính sách cookie của chúng tôi https://www.optoma.com/cookies-policy/ để biết thêm chi tiết.

 • Bên thứ ba hoặc các nguồn có sẵn công khai. Chúng tôi có thể nhận được dữ liệu cá nhân về bạn từ các bên thứ ba và các nguồn công khai khác nhau. Khi chúng tôi thu thập thông tin về bạn từ các bên thứ ba hoặc các nguồn có sẵn công khai thay vì từ bạn trực tiếp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thông tin liên quan nào thu được, ví dụ, loại dữ liệu cá nhân, trong một khoảng thời gian hợp lý.

Thông tin thu thập từ bạn về người khác

Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi không liên quan trực tiếp đến bạn mà là thông tin cá nhân của bên thứ ba (ví dụ, chi tiết của các sĩ quan hoặc nhân viên khác khi khách hàng của chúng ta là doanh nghiệp mà bạn đại diện), bạn xác nhận rằng bạn được ủy quyền làm như vậy và sẽ đảm bảo rằng chính sách bảo mật này được đưa đến sự chú ý của những cá nhân đó sớm nhất có thể để những cá nhân đó hiểu cách dữ liệu cá nhân của họ sẽ được chúng tôi sử dụng. Chúng tôi sẽ giữ và sử dụng thông tin cá nhân như vậy phù hợp với chính sách bảo mật này và các luật bảo vệ dữ liệu.

Liên kết của bên thứ ba

Trang web, sản phẩm và ứng dụng của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba, các plug-in và ứng dụng. Nhấp vào các liên kết đó hoặc kích hoạt các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba, các plug-in và ứng dụng và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tuyên bố bảo mật của họ. Khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích bạn đọc thông báo bảo